Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie w partnerstwie z Gminą Lisewo oraz Kuźnią Inicjatyw Lokalnych w Lisewie informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „SmaKUJ lokalnie – czyli bliskie spotkania z tradycją kulinarną i lokalnymi wyrobami”.

Miejsce realizacji operacji: Gmina Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie

Termin realizacji operacji: 04.05.2021 – 30.10.2021

Zakres operacji:
Realizacja operacji zakłada organizację imprezy plenerowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Gmina Lisewo). Inicjatywa ta będzie prezentowała osiągnięcia polskiej wsi (produkty lokalne) i promowała działalność przetwórstwa na terenach wiejskich. Impreza plenerowa realizowana w ramach operacji przewiduje m.in. wystawę/jarmark wyrobów lokalnych, pokazy kulinarne, prezentacje popularyzujące tradycyjne przetwórstwo, atrakcje tematyczne dla dzieci i dorosłych.

Cel operacji to zwiększenie świadomości i wiedzy o roli jaką pełnią wyroby lokalne. Operacja ma za zadanie zasygnalizować obecność małego lokalnego przetwórstwa, podkreślić znaczenie wyrobów lokalnych w życiu społeczności i rozwoju obszarów wiejskich. Celem imprezy plenerowej jest promocja żywności jakościowej, nieprzetworzonej lub przetworzonej w niewielkim stopniu, wytwarzanej na terenach wiejskich niejednokrotnie zgodnie z długimi tradycjami. Operacja ma zwiększyć  świadomość na temat możliwości jakie daje prowadzenie działalności w małym przetwórstwie rolno spożywczym. Operacja jest wzorcem i zachętą do kreowania nowych lokalnych produktów i czerpania z bogactwa dziedzictwa kulinarnego, a także próbą zintegrowania lokalnych wytwórców.

Efektem operacji będzie wzrost wiedzy na temat wyrobów lokalnych i ich walorów, a także na temat bogactwa i dziedzictwa kulinarnego regionu. Operacja zacieśni współpracę partnerską pomiędzy małymi wytwórcami, a dzięki zintegrowaniu wzmocni przekaz o bogactwie wyrobów lokalnych, sile tradycji i ich potencjale dla rozwoju wsi.

logo_9hills_2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Spółdzielnię Mleczarską w Lisewie
Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl